ดังตฤณมัลติมีเดีย

dungtrin-on-air2 ดังตฤณวิสัชนา On Air - เทปบันทึกรายการวิทยุ ดังตฤณวิสัชนา On Air คุณดังตฤณมาพบกับผู้ฟัง พร้อมทั้งตอบคำถามธรรมะที่ได้สาระและความรู้ ออกอากาศเมื่อปี ๒๕๕๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๔ ตอน [ดูรายละเอียดทุกตอน] 
คำตอบใน Facebook - คุณดังตฤณเปิดตัวหนังสือ "คำตอบใน Facebook" พร้อมทั้งตอบคำถามน่าสนใจมากมายที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2554 ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
ธรรมะกับการลงทุน - คุณดังตฤณเป็นวิทยากรรับเชิญในรายการมันนี่ทอล์ค ออกอากาศ วันที่ 17 ก.ย. 2554 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และ อ.ถาวร โชติชื่น [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
วิสัชนาธรรม - บรรยายธรรมะ และคำถามคำตอบปัญหาธรรมะที่น่าสนใจมาหมายโดยคุณดังตฤณในสถานที่ต่างๆ ระหว่างช่วงปี 2552 - 2554 แยกเป็นคำถามคำตอบเป็นข้อๆ เพื่อความสะดวกในการรับชม [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
เตรียมใจอย่างไรรับภัยพิบัติ - เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ตอนอยู่สบาย ไปสบาย โดยคุณดังตฤณ ณ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์การประชุมสิริกิติ 4 เม.ย. 2554 - เตรียมตัว เตรียมใจอย่างไรหากเกิดภัยพิบัติ, จะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงจริงๆไหม, จิตก่อนตาย แบบไหนจึงจะไปดี แน่ใจได้อย่างไรว่าจะไปดี, ทำบุญอย่างไร ให้ใจพร้อม, ไม่ค่อยได้ทำบุญ หรือปฏิบัติธรรม จะทำอย่างไรดีหากต้องตายกระทันหัน (2 วิดีโอ)
วิสัชนาธรรม ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร - คุณดังตฤณบรรยายธรรมแก่ผู้สนใจ ที่วัดอมรินทรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2554 พร้อมตอบคำถามน่าสนใจมากมาย [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
วิสัชนาธรรม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ - คุณดังตฤณบรรยายธรรมแก่ผู้สนใจ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2553 พร้อมตอบคำถามน่าสนใจมากมาย [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
รายการ Princess Diary - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และคุณไก่ สมพล สัมภาษณ์คุณเหมียว วรัตดา ภัทโรดม และคุณดังตฤณ ออกอากาศ 27 ส.ค. 2553 (3 วิดีโอ)
รายการธรรมเสน่ห์ - คุณดังตฤณได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการ "ธรรมเสน่ห์" ใครที่ต้องการทราบเคล็ดลับเอาชนะความโกรธและวิธีสร้างเสน่ห์ทาง?ใจ ติดตามชมกันได้เลยครับ (3 วิดีโอ)
บรรยายธรรม ณ ม.เชียงใหม่ - คุณดังตฤณบรรยายพร้อมตอบคำถามธรรมะน่าสนใจมากมาย  ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2552 [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ - คุณดังตฤณปาฐกถาเรื่อง พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ ในการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ณ อาคาร สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร
บรรยายที่ปูนซิเมนต์ไทย - คุณดังตฤณตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่ปูนซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 พร้อมตอบคำถามที่น่าสนใจ [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ที่ กฟน. - คุณดังตฤณ บรรยายหัวข้อ "เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว" ที่การไฟฟ้านครหลวง ชิดลม เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2552 พร้อมตอบคำถามที่น่าสนใจ [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
บรรยายธรรมที่สำนักงานศาลปกครอง - คุณดังตฤณ บรรยายธรรมและตอบคำถามธรรมะที่น่าสนใจ ที่สำนักงานศาลปกครอง ในหัวข้อ "เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว" เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2552 พร้อมตอบคำถามน่าสนใจมากมาย [ดูหัวข้อถามตอบ]
court บรรยายธรรมที่สำนักงานศาลปกครอง - คุณดังตฤณ บรรยายธรรมและตอบคำถามธรรมะที่น่าสนใจ ที่สำนักงานศาลปกครอง ในหัวข้อ "เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว" เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2552 แยกเป็นวิดีโอตอบคำถามที่น่าสนใจ อาทิ สติปัฏฐานสี่โดยย่นย่อ, การอธิษฐานในการทำบุญจะมีผลจริงหรือไม่, กิเลสมานะของคนปฏิบัติธรรม, ทำบุญแล้วอธิษฐานเพิ่อตัวเองจะมีผลจริงไหม, การระลึกชาติมีจริงไหม, ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนกรรมร้ายให้กลายเป็นดี ฯลฯ [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
ตอบคำถามนั่งสมาธิแล้วฟุ้ง - คุณดังตฤณ ตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2552 เกี่ยวกับคำถามที่ว่านั่งสมาธิแล้วทำไมฟุ้งหรือตัวโคลง (2 วิดีโอ)
บรรยายที่บริษัท Chevron - คุณดังตฤณตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่บริษัท chevron เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 พร้อมตอบคำถามที่น่าสนใจ [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข - ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีสุขในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ด เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรถ้าเกิดภัยพิบัติ ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่กำลังจะเกิด ที่ไหนในโลกจะโดนภัยพิบัติกันบ้าง การบรรยายโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และคุณดังตฤณ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2552 (4 วิดีโอ)
jitbumbad จิตบำบัดแนวพุทธ - คุณดังตฤณบรรยายธรรมเรื่อง "จิตบำบัดแนวพุทธ" ณ ภาควิชาจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2552 (2 วิดีโอ)
horkarnka บรรยายธรรมมหาวิทยาลัยหอการค้า - คุณดังตฤณบรรยายธรรมให้กับนักศึกษากองทุนกู้ยืม มหาวิทยาลัยหอการค้า ในเรื่องของการมีเงินและการหาความสุข รวมถึงการตอบคำถามที่น่าสนใจ เช่น วิธีกำจัดความไม่สบายใจ, การให้เงินขอทาน, ความสงบเย็น, รักแท้ ฯลฯ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2552 [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
work-related การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - การบรรยายธรรมโดยคุณดังตฤณ ที่ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี ในหัวข้อ "การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน " โดย คุณดังตฤณ ณ กฟผ. บางกรวยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2551 [ตอนที่ 1] [ตอนที่ 2] [ถอดเสียง]
การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (ถาม-ตอบ) - การบรรยายธรรมโดยคุณดังตฤณ ที่ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี ในหัวข้อ "การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน " โดย คุณดังตฤณ ณ กฟผ. บางกรวยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2551 แยกคำถามคำตอบเป็นข้อๆ เพื่อความสะดวกในการรับชม [ดูหัวข้อถาม-ตอบ]
เปิดตัวหนังสือรักแท้มีจริง - โดยคุณดังตฤณ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2551 ณ บ้านอารีย์ พร้อมคำถามคำตอบเกี่ยวกับธรรมะ และความรักที่น่าสนใจ [ดูหัวข้อ]
ดังตฤณวิสัชนาบนธรรมะทีวี - คุณดังตฤณไขข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะและการปฏิบัติธรรมในรายการ ธรรมะบนทีวี ช่วงดังตฤณวิสัชนา (8 วิดีโอ)
taimoong รายการไทยมุง - คุณดังตฤณ ในรายการไทยมุง ช่อง ThaiPBS - กรรมและผลของกรรม, เปิดตัวละครกรรมพยากรณ์, และอีกมากมาย (7 วิดีโอ)
tasawang รายการตาสว่าง - คุณดังตฤณ ในรายการตาสว่าง ช่อง 9 อสมท. สัมภาษณ์โดยพิธีกรคุณสัญญา คุณากร
รายการพุทธรักษ์ - คุณดังตฤณ ในรายการ "พุทธรักษ์" ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2553 ทางช่อง WBTV ช่องดาวเทียม NSS 6 KU ความถี่ 11635 MHz SYMBOL RATE 27500 KSPS แนวการรับ H พร้อมตอบคำถามคำตอบที่น่าสนใจมากมาย
ดังตฤณรายการคนต้นแบบ - คุณดังตฤณ "จากรายการคนต้นแบบ" จะมาเปิดเผยมุมมองเรื่องกรรม ธรรมะ และงานเขียน พร้อมทั้งเปิดบ้านให้สัมภาษณ์อย่างเจาะลึก และร้องเพลงเล่นเปียโนที่แต่งเองให้ฟังด้วย (12 วิดีโอ)