ดังตฤณมัลติมีเดีย

เสียงอ่านหนังสือ "เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป"


เสียงอ่านโดย: พระกฤช นิมฺมโล
พงษ์เพชร อมรสิทธิ์

[อ่านหนังสือ]
หนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนโลกไม่ทันแต่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ก่อนสาย "เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป" เขียนใหม่เกือบ ๗๐% เพื่อให้อ่านง่ายที่สุด คือแบ่งไว้เพียง ๓ ตอนหลักๆ คือ ๑) เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไร ๒) ตายแล้วไปไหนได้บ้าง ๓) ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดี แถมด้วยบทส่งท้าย โดยผู้เขียนได้พยายามชี้ให้เห็นว่าคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีมากมาย การได้รับโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นโอกาสทองของการ ?ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น? และหลีกเลี่ยงการกระทำบางอย่างที่เรา ?เผลอทำ? ไปแล้วให้ผลเป็นทุกข์มากมาย ในทางกลับกันจึงเป็นเรื่องน่าคิดว่าแล้วบุคคลผู้ที่มักกระทำตนในทางตรงกันข้ามจะทำให้มีคุณสมบัติอย่างไรต่อไปในอนาคต....คำตอบมีอยู่ในเล่มนี้

เนื้อหารับฟังออนไลน์
ดาวน์โหลด
อารัมภบท {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai01.mp3{/saudioplayer}
คำนำสำนักพิมพ์ อ่าน  {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai02.mp3{/saudioplayer}
คำนำ Booksmile {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai03.mp3{/saudioplayer}
คำนำผู้เขียน อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai04.mp3{/saudioplayer}
ส่วนที่ ๑: เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไร อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai05.mp3{/saudioplayer}
- มนุษยภูมิ อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai06.mp3{/saudioplayer}
- รูปงาม อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai07.mp3{/saudioplayer}
- ฐานะร่ำรวย อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai08.mp3{/saudioplayer}
- สติปัญญามาก อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai09.mp3{/saudioplayer}
- เป็นชายเป็นหญิง อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai10.mp3{/saudioplayer}
ส่วนที่ ๒: ตายแล้วไปไหนได้บ้าง? อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai11.mp3{/saudioplayer}
- นรกภูมิ อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai12.mp3{/saudioplayer}
- เดรัจฉานภูมิ อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai13.mp3{/saudioplayer}
- เปรตภูมิ อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai14.mp3{/saudioplayer}
- เทวภูมิ อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai15.mp3{/saudioplayer}
- พ้นภูมิ อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai16.mp3{/saudioplayer}
ส่วนที่ ๓: ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดี? อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai17.mp3{/saudioplayer}
- รู้กาย อ่าน อ่าน อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai18.mp3{/saudioplayer}
- รู้เวทนา อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai19.mp3{/saudioplayer}
- รู้จิต อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai20.mp3{/saudioplayer}
- รู้สภาวธรรม อ่าน อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai21.mp3{/saudioplayer}
ส่งท้าย อ่าน {saudioplayer}http://www.dungtrin.net/multimedia/media/siadai_new/dungtrin_siadai22.mp3{/saudioplayer}